fbpx

Privatumo politika

1. Privatumo politikos taikymas
1.1. Ši privatumo politika apibrėžia sąlygas, kurios taikomos visiems interneto svetainės https://www.sumeilekeksas.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams.
1.2. Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta su šia Privatumo politika, kai jis apsilanko Interneto svetainėje.
1.3. Kaskart apsilankęs Interneto svetainėje, Lankytojas privalo išreikšti savo nuomonę dėl Interneto svetainės administracijos galimybių rinkti, kaupti ir naudoti Lankytojo asmens duomenis.
1.4. Lankytojo nesutikimas neapriboja Lankytojo galimybių naudotis Interneto svetainės paslaugomis, kurias teikiant nėra naudojami asmens duomenys.

2. Renkama informacija
2.1. Teikdami paslaugas, mes, UAB „Su meile – keksas“, įmonės kodas: 305278704, adresas: Veiverių g. 9B – 62, Vilnius , telefonas: +370 671 38479, el. paštas : labas@sumeilekeksas.lt; (toliau – Paslaugų teikėjas) renkame tokius asmens duomenis:
2.1.1. Vardą ir pavardę;
2.1.2. Elektroninio pašto adresą;
2.1.3. Mobiliojo telefono numerį;
2.1.5. Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine;
2.1.6. Jūsų IP adresą;
2.1.7. Prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;
2.1.8. Kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine, pilnant užsakymo užklausą ar su mumis bendraudami. 2.2. Nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. Slapukų naudojimas
3.1. Slapukas tai – informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę ir, kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.
3.2. Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ar kitus panašaus pobūdžio įrankius.
3.3. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose.
3.4. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui.
3.5. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas.
3.6. Slapukai taip pat yra naudojami tam, kad atpažinti Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.
3.9. Tuo atveju, jeigu sutikote su slapukų naudojimu, o vėliau Jūsų nuomonė pasikeitė ir norėte savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus el. pašto adresu labas@sumeilekeksas.lt.

4. Asmens duomenų naudojimas
4.1. Teikdami paslaugas, gavę iš Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir naudojimo, šiuos duomenis galime naudoti, be atskiro Jūsų sutikimo tik savo paties panašių paslaugų rinkodarai.
4.2. Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.
4.3. Duomenys bus naudojami tam, kad:
4.3.1. Suteikti Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
4.3.2. Išrašyti ir išsiųsti Jums finansinius dokumentus;
4.3.3. Administruoti įsiskolinimus;
4.3.4. Siųsti Jums pranešimus, korespondenciją, naujienas ir kitą su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją.

5. Asmens duomenų saugumas
5.1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
5.2. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6. Duomenys, kurie nėra renkami
6.1. Esant bet kokioms sąlygoms, duomenys susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu – nėra renkami, kaupiami arba naudojami.

7. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims
7.1. Ta apimtimi, kiek tai yra būtina tam, kad suteiktume Jums paslaugas, mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams.
7.2. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus kai:
7.2.1. Būtina užkirsti kelią sukčiavimui, neteisėtam mūsų Produktų naudojimui, mūsų sąlygų ir politikos pažeidimams ar kitai žalingai ar neteisėtai veiklai bei juos nustatyti ir su jais kovoti; 7.2.2. Tai privalome padaryti remiantis įstatymų nuostatomis;
7.2.3. Siekiame apginti savo teises ir teisėtus interesus.
7.3.. Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus nurodytus 7.1., 7.2. punktuose ir duomenys, kurie yra viešai paskelbti, gali būti perduoti tretiesiems asmenims, tik esant Jūsų sutikimui. 7.4. Apie ketinimą perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti arba perduodami įstatymų nustatyta tvarka, Jūs būsite informuoti ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą.

8. Asmens duomenų saugojimas ir sunaikinimas
8.1. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai . Duomenų reikalingumas nustatomas kiekvienu atskiru atveju ir priklauso nuo duomenų pobūdžio, nuo to, kodėl jie renkami ir tvarkomi.
8.2. Privatumo politikos 2.1. punkte nurodyti duomenys saugomi vienerius metus nuo paskutinio apsilankymo Interneto svetainėje dienos.
8.3. Suėjus 8.2. punkte nurodytam terminui arba kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, arba Jūs panaikinsite sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
8.4. Duomenys, reikalingi administruojant įsiskolinimus, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip dešimt metų.

9. Jūsų teisės
9.1. Davę sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti. Norėdami savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus el.pašto adresu labas@sumeilekeksas.lt.
9.2. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti naujienas ir informaciją iš Mūsų, pranešdami mums elektroniniu paštu.
9.3. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų surinktais duomenimis apie Jus. Taip pat turite teisę gauti informaciją apie tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Norėdami gauti šią informaciją, prašome susisiekti su mumis el.pašto adresu labas@sumeilekeksas.lt. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, stengdamiesi pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. 9.4. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip pat galite reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų. 9.5. Gavus Jūsų prašymą atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

10. Jūsų atsakomybė
10.1. Jūs esate atsakingas, už pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.

11. Privatumo politikos pakeitimai
11.1. Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.
11.2. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama Internetinėje svetainėje.

12. Kontaktinė informacija
Pavadinimas: UAB „Su meile – keksas“;
Įmonės kodas: 305278704;
Adresas: Veiverių g. 9B – 62, Vilnius;
Telefonas: +370 671 38479;
El. paštas : labas@sumeilekeksas.lt.